Aansprakelijkheid Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
  1. de Webpagina: iedere webpagina waarin mediator.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden, of iedere pagina binnen het domein Mediator.nl of haar subdomeinen waar deze Disclaimer niet expliciet is uitgesloten;
  2. Mediator.nl: Mediator.nl C.V., de bevoegde uitgever van de Webpagina;
  3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van bijvoorbeeld formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, of op enige andere manier gebruik maken van diensten.
  4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de Webpagina gebruikt;
  5. Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, contactgegevens en/of andere objecten;
  6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de Webpagina. Door de Webpagina te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk en onherroepbaar akkoord met de inhoud van deze Disclaimer.
 3. Mediator.nl spant er zich voor in de inhoud van de Webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht aanvaardt Mediator geen aansprakelijkheid  voor onvolledige en/of onjuiste Inhoud, ook niet indien Mediator.nl bekend is of bekend mag worden verondersteld met de onjuistheid van de informatie. 
 4. Mediator.nl verschaft de Inhoud van de Webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 
 5. Mediator.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Webpagina of met de onmogelijkheid de Webpagina te kunnen raadplegen. 
 6. Mediator.nl mag de Webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Mediator.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
 7. Behoudens deze Disclaimer, is Mediator.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de Webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Webpagina of de Inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de Webpagina verzendt, alsmede voor het gebruik van de Inhoud.
 9. Het gebruik van de Inhoud voor (ongevraagde) commerciële uitingen, reclame of advertentie doeleinden, ongeacht of deze via de post, via e-mail, telefonisch of anderszins geschieden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 10. Het gebruik van de Inhoud van Mediator.nl in een geautomatiseerd proces, of met commerciële doelen is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Mediator.nl.
 11. Mediator.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de Webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Mediator.nl de toegang tot de webpagina monitoren.
 12. U zal Mediator.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze Disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de Webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 13. Mediator.nl is een portal. Nooit is Mediator.nl  partij bij welke rechtshandeling dan ook voortvloeiend uit het gebruik van Mediator.nl.  Mediator.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten, met name niet inzake de afloop van geschillenbeslechting en staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade; inkomstenderving,  (in)directe schade dan wel gevolgschade hierbij inbegrepen. Mediator.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
 14. Mediator.nl behoudt zich het recht voor deze Disclaimer zonder (voorafgaande) kennisgeving te wijzigen. De voorwaarden op de Webpagina ten tijde van gebruik zullen immer van toepassing zijn.