Leidraad: consequenties niet meewerken in arbeidsmediation


15-05-2012

Op 16 februari 2012 deed de kantonrechter in Zwolle uitspraak in een arbeidszaak. Deze uitspraak beantwoordt de vraag of een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van loon als hij weigert mee te werken aan mediation.

Recht op loon kan vervallen, indien mediation wordt geweigerd, en aan de voorwaarden is voldaan:


mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route,

aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen,

van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.


Casus

Werknemer is als directeur in dienst bij werkgever. In het verleden hebben beiden de intentie (schriftelijk) vastgelegd dat werknemer de aandelen van werkgever in de werkmaatschappij zou overnemen. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid, maar tot een verslechterde relatie en een conflict. Werkgever is volledig arbeidsongeschikt verklaard. In het herstelproces wordt door de bedrijfsarts mediation voorgesteld. Partijen worden het niet eens over de condities waaronder mediation plaats zal plaatsvinden. Werkgever stopt de loonbetalingen met een beroep op artikel 7:629 lid 3 aanhef en onder b BW: “De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht [SV: op doorbetaling loon] niet: voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd.” Volgens de parlementaire geschiedenis heeft dit artikellid een ruime strekking. De kantonrechter ziet mogelijke toepassing van dit artikel, indien aan een drietal voorwaarden is voldaan.

Overweging 2.6

De kantonrechter is vanwege deze ruime strekking van oordeel dat van vertraging of belemmering van het herstelproces in de zin van artikel 7:629 BW ook sprake kan zijn indien de werknemer mediation weigert, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, te weten:
  1. mediation is, gegeven de aard van het conflict, een aangewezen route,
  2. aannemelijk is dat (het resultaat van) mediation het herstel van de werknemer zal bevorderen,
  3. van de werknemer deelname aan mediation in redelijkheid kan worden gevergd.
In dit geval werd niet aan de voorwaarden voldaan en diende het loon te worden doorbetaald. Link naar uitspraak

Bron: mediator.nl