Beleidsmediation


09-04-2013

Beleidsmediation is een nog betrekkelijk jonge loot aan de mediationtak. De toepassing ervan is nog beperkt en het belang ervan wordt onderschat. Een pleidooi voor bredere visie.


Onder dit nieuwe fenomeen wordt doorgaans de onafhankelijke bemiddeling verstaan, die kan worden ingeschakeld bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Juist om te voorkomen dat partijen zich ingraven, vertragingsacties ondernemen en gerechtelijke procedures starten. Denk aan overheidsmaatregelen zoals het aanleggen van wegen, het (her)inrichten van wijken of het ontwikkelen van beleid als gevolg van bijvoorbeeld de overheveling van rijkstaken naar de gemeente. Deze zaken hebben met elkaar gemeen, dat er sprake is van veel verschillende belangen die moeilijk alle tevoren door de beleidsmakers kunnen worden overzien. Daarnaast speelt politieke gevoeligheid en (vermeend) onbegrip tussen partijen een rol . De beleidsmediator brengt samen met partijen de belangen in kaart, inventariseert de mogelijkheden, houdt de relatie tussen de partijen werkbaar en draagt zo bij aan een oplossing. Dit kan enorm veel tijd en geld besparen.


In deze zin is beleidsbemiddeling iets anders dan mediation tussen overheid en burger. Bij beleidsmediation wordt tijdens de planvorming bemiddeld, bij mediation tussen overheid en burger(s) gaat het om de uitvoering van een overheidsmaatregel, waartegen bezwaar is ingebracht.  De overeenkomst is, dat partijen bestaan uit overheden, burgers en veelal ook maatschappelijke organisaties.


Beleidsmediation zou veel echter breder kunnen worden ingezet en wel in elke situatie waar planvorming binnen of tussen grote organisaties aan de orde is. Dus daar waar burgers en de overheid niet direct betrokkenen zijn. Zoals bij fusieprojecten, bouwprojecten en wetenschappelijke projecten. Er wordt bij dergelijke projecten op vele niveaus samengewerkt: tussen bedrijven, tussen afdelingen en multidisciplinair. Het gaat om complexe afwegingen bij het creëren van een gemeenschappelijke visie op doel, inhoud en middelen. Er kan vertraging ontstaan door verschillen in bedrijfscultuur, maar ook door het verschillend taxeren van de aan het project verbonden risico’s. Het eerste doel van beleidsmediation is dan het vlottrekken van het proces.


Beleid maken vereist nu eenmaal samenhang en samenwerking, moet aansluiten op wet- en regelgeving en stelt de beleidsmakers voor tal van belangrijke keuzes. Het gebeurt op mega-schaal, zelfs internationaal, maar ook op kleine schaal op het bedrijventerrein in de buurt. Beleid leidt tot verandering, wat meestal weerstanden oproept. Bedrijvenbeleid is uniek en heeft vaak een delicaat karakter. Een ervaren mediator, gepokt en gemazzeld in de wereld van bestuur en beleid, kan dan uitkomst bieden. CEO’s: wacht niet te lang!Bron: mediator.nl