Algemene voorwaarden Mediator.nl


Ten aanzien van de dienstverlening van Mediator.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Mediator.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.


 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:


  1. Geïnteresseerde: de natuurlijke of rechtspersoon die een mediator zoekt, op zoek is naar informatie over mediation (of gerelateerde onderwerpen) of anderszins gebruik maakt van de Diensten van Mediator.nl, niet zijnde een Mediator.
  2. Mediator: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website informatie beschikbaar stelt voor het verrichten van Mediationdienstverlening voor een Geïnteresseerde.
  3. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website. Hieronder wordt mede, maar niet uitsluitend begrepen Geïnteresseerden en Mediators.
  4. Dienst: de dienstverlening die door Mediator.nl wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Geïnteresseerden en Mediators met elkaar in contact komen.
  5. Mediationdienstverlening: de diensten, in de ruimste zin van het woord, die Mediator aanbiedt, middels de Website of op iedere andere manier.
  6. Mediator.nl: De Commanditaire Vennootschap Mediator.nl C.V., met als handelsnaam Mediator.nl, gevestigd op het Moreelsepark 34, 3511EP te Utrecht.
  7. Partij: Mediator.nl en/of Gebruiker.
  8. Website: De internetsite van Mediator.nl te bereiken via de domeinnaam www.mediator.nl, alsmede alle andere internetsites van Mediator.nl bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen. Eigenaar van Mediator.nl is Mediator.nl C.V.
   Identiteit van Mediator.nl C.V.:
   Mediator.nl C.V.
   Adres: Moreelsepark 34, 3511 EP Utrecht
   E-mail: info@mediator.nl
   KvK-nummer: 53.865.618
   BTW-identificatienummer: NL8510.49.801.B.01
  9. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Mediator.nl.

 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Mediator.nl en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
  2. Mediator.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
  3. Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
  5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
  8. Tussen Mediator.nl en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
  9. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mediator.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  10. Indien Mediator.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Dienstverlening 
  1. Mediator.nl biedt op haar Website een platform aan waarop Geïnteresseerden en Mediators 
   1. met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Mediationdienstverlening en
   2. afspraken met betrekking tot Mediationdienstverlening kunnen maken.
   Mediator.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Mediator.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. Mediator.NL is nimmer partij bij een tussen Gebruikers gesloten overeenkomst.
  2. Mediator.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf, Mediationdienstverlening, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Mediator.nl draagt voor de inhoud van Mediationdienstverlening, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Mediator.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Geïnteresseerden en Mediators, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
  3. Mediator.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op 'as is' basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Mediator.nl niet:
   1. dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is
   2. dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
   3. dat derden de Website en/of de systemen van Mediator.nl niet onrechtmatig zullen gebruiken.
  4. Mediator.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Mediator.nl ontstaat.
 4. Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie
  1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van Mediationdienstverlening, het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, Mediationdienstverlening, geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Mediationdienstverlening en biedingen op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
  3. Mediator.nl behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Mediator.nl behoudt zich tevens het recht voor om Mediationdienstverlening en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan contactgegevens en / of verwijzingen naar websites te plaatsen op plekken die daar niet expliciet voor zijn bedoeld. De vrije tekst in ieder profiel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het delen van contactgegevens en / of verwijzingen naar websites.
  4. Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
  5. Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Mediator.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
  6. Mediator.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving betreffende intellectuele eigendomsrechten.
 5. Tarieven en betalingen
  1. Mediators betalen aan Mediator.nl een vergoeding voor de gekozen Dienst. Deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen pakket. Deze tarieven staan duidelijk vermeld op de Website. Betaling geschiedt via iDEAL op Mediator.nl.
  2. Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan Mediator.nl gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een Dienst.
  3. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Mediator.nl in euros, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
  4. Mediator.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Mediator.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.
  5. Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Mediator.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van €12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Gebruiker.
   Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Mediator.nl en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien Mediator.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Mediator.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs.
   Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.
  6. Indien Gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediator.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Mediator.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Mediator.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.7 onverkort van toepassing is.
  7. In geval Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de Website voor een periode van 12 maanden, heeft Mediator.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.
  8. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of liquidatie van de Gebruiker, heeft Mediator.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.
 6. Communicatie
  1. Iedere communicatie tussen Mediator.nl en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
  2. De door Mediator.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door Gebruiker.
  3. Elektronische communicatie van Mediator.nl aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
  4. Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
 7. Overmacht
  1. In geval van overmacht aan haar zijde is Mediator.nl niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Mediator.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Mediator.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
  3. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Mediator.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
  4. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Mediator.nl daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Hoewel Mediator.nl zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Mediator.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, aanvaardt Mediator.nl geen aansprakelijkheid voor enige schade hoe ook genaamd.
  2. Mediator.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.
  3. Mediator.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Mediator.nl.
  4. Mediator.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
  5. Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Mediator.nl jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal één jaarvergoeding voor de gekozen Dienst (de hoogte waarvan bepaald op het moment van betaling van deze Dienst) per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
  6. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
  7. De Gebruiker vrijwaart Mediator.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
  8. Mediator.nl is nimmer partij bij een tussen Gebruikers gesloten overeenkomst.
 9. Diversen
  1. Het is Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Mediator.nl en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediator.nl.
  2. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
  3. Op de overeenkomst tussen Mediator.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
  4. Mediator.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Gebruiker. Indien Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
  5. In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen Partijen in eerste instantie trachten hun geschil op te lossen middels mediation.
  6. Alle geschillen tussen Mediator.nl en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij Mediator.nl ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.
  7. Alle aanspraken van Gebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.